အေခြအလိမ္ ဆံထုံး

0

ထသြားထလာအတြက္လဲ အဆင္ေျပသလို ပြဲဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားအတြက္လဲ အဆင္ေျပၿပီး လြယ္ကူစြာ ထုံးဖြဲ႔လို႔ရေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳေပးပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ဘဲဥပုံကြင္းတံကို ထည့္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ဘဲဥပုံကြင္းတံကို ထည့္ပါ။

ေဘးဘက္ကဆံပင္ကို ယူ၍ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

 ေဘးဘက္ကဆံပင္ကို ယူ၍ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ

ေဘးဘက္ကဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

 ေဘးဘက္ကဆံပင္ကို ထပ္ယူ၍ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အလိမ္လုပ္ေပးပါ။

အလိမ္လုပ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အလိမ္လုပ္ေပးပါ။

အလိမ္လုပ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို မုန္႕ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို မုန္႕ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

အေပၚသို႔ေခါက္ယူပါ။

အေပၚသို႔ေခါက္ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အေခြအလိမ္ ဆံထုံး
အေခြအလိမ္ ဆံထုံး
အေခြအလိမ္ ဆံထုံး
အေခြအလိမ္ ဆံထုံး