သံုးေခ်ာင္းက်စ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

အလွ်င္အျမန္ေလးနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူေလးထံုးလို႔ရမဲ့ ဆံထံုးပံုဆံေလးကို တစ္ဆင့္ျခင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးဖက္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးဖက္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကို အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကို အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

ခါင္းတစ္၀က္ထိယူၿပီး အဆံုးထိက်စ္ပါ။

အလယ္မွခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

2.ႏွစ္ဖက္ကိုယွက္ၿပီး ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေဘးမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ပါမယ္။

အလယ္မွခြဲထားေသာဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ေဘးနားမွဆံပင္ကိုလဲ ေခါက္ၿပီးအစကိုအတြင္းသို႕ထည့္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ေဘးနားမွဆံပင္ကိုလဲ ေခါက္ၿပီးအစကိုအတြင္းသို႕ထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို လိပ္ၿပီးအတြင္းသို႔ေခြၿပီးထည့္ပါ။

အလယ္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို လိပ္ၿပီးအတြင္းသို႔ေခြၿပီးထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထံုးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။

ဆံထံုးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။

3.fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

သံုးေခ်ာင္းက်စ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းက်စ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး