မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုး

0

အလြယ္တကူ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔လို႕ ရတဲ႔အတြက္ ကိုယ္တိုင္ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

ႏွစ္စခြဲလိုက္ပါ။

စ္စခြဲလိုက္ပါ။

နွစ္စကိုယူ၍ လိမ္လိုက္္ပါ။

 နွစ္စကိုယူ၍ လိမ္လိုက္္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ကိုေခြေပးပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ကိုေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး ျဖစ္သြားပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး  ျဖစ္သြားပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုလဲ ႏွစ္စခြဲယူပါ။

က်န္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုလဲ ႏွစ္စခြဲယူပါ။

ႏွစ္စကိုယူ၍ လိမ္ေပးသြားပါ။

 ႏွစ္စကိုယူ၍ လိမ္ေပးသြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံထုံးတြင္ ပတ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚဆံထုံးတြင္ ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုး
မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုး
မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံထံုး