ႏွစ္ဖက္လိမ္ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အခက္အခဲမရွိရေလေအာင္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္ ေဘးတစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္ ေဘးတစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုေလွ်ာ့တင္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုေလွ်ာ့တင္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းထဲသို႔ လက္ကိုႏႈိက္ကာ အစကို ျပန္ဆြဲယူပါမယ္။

ကြင္းထဲသို႔ လက္ကိုႏႈိက္ကာ အစကို ျပန္ဆြဲယူပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္အစႏွစ္ဖက္ကိုပူးကာ အတြင္းဖက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္အစႏွစ္ဖက္ကိုပူးကာ အတြင္းဖက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဖြေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းကာ ဖြေပးရပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းကာ ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အေရွ႕ဘက္နားတြင္ ဘီးကုပ္ပံုျဖစ္ေအာင္တင္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အေရွ႕ဘက္နားတြင္ ဘီးကုပ္ပံုျဖစ္ေအာင္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚကိုတင္ေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚကိုတင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္လိမ္ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။
ႏွစ္ဖက္လိမ္ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။
ႏွစ္ဖက္လိမ္ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။