ရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး အလြန္လွပေသာဆံထံုးပံုစံေလးကို အန္တီမမမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုယူပါမည္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုယူပါမည္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။

 ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္

ဆံပင္ကို ဟိုဘက္ဒီဘက္ကိုင္၍ လိမ္လိုက္ပါမည္။

ဆံပင္ကို ဟိုဘက္ဒီဘက္ကိုင္၍ လိမ္လိုက္ပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိမ္လိုက္ပါမည္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိမ္လိုက္ပါမည္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္၏အလယ္ေလာက္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္၏အလယ္ေလာက္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းအေပၚကို အုတ္၍တင္လိုက္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းအေပၚကို အုတ္၍တင္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာ အစကိုလိမ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

အာက္တြင္က်န္ေသာ အစကိုလိမ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံထံုးအေပၚကို ပတ္တင္လိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးအေပၚကို ပတ္တင္လိုက္ပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

ကလစ္ထိုးပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးေပၚကိုပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ဆံထံုးေပၚကိုပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ေနာက္ထပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ေနာက္ထပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူလိုက္ပါမည္။

ဆံထံုးေပၚကိုပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ဆံထံုးေပၚကိုပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး။