က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ လွပက်က္သေရရွိေသာ ဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ ထိပ္တြင္ခပ္ျမင့္ျမင့္ စု၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ ထိပ္တြင္ခပ္ျမင့္ျမင့္ စု၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္ကို လွန္တင္ကာ ေအာက္တြင္ကပ္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို  စည္းထားေသာဆံပင္ကို လွန္တင္ကာ ေအာက္တြင္ကပ္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အေပၚတြင္လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို အေရွ႕ႏွစ္ဖက္တြင္ အနည္းငယ္ခ်န္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို အေရွ႕ႏွစ္ဖက္တြင္ အနည္းငယ္ခ်န္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို အေနာက္ကိုယူကာ ဒိုးနတ္ကြင္းကို အုပ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို အေနာက္ကိုယူကာ ဒိုးနတ္ကြင္းကို အုပ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းေပၚတြင္ ျဖန္႔ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းေပၚတြင္ ျဖန္႔ေပးရပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္စကိုယူကာ အေနာက္မွစ၍ ဆံထံုးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္စကိုယူကာ အေနာက္မွစ၍ ဆံထံုးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္္္ဖက္မွအစကိုလည္း ဆံထံုးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

နာက္တစ္္္ဖက္မွအစကိုလည္း ဆံထံုးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

အေရွ႕တြင္က်န္ေသာအစကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အေရွ႕တြင္က်န္ေသာအစကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

အေရွ႕တြင္က်န္ေသာအစကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

နာက္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။