က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

0

မဂၤလာေဆာင္သတုိ႔သမီး ႏွင့္ ဆံထုံး ထုံးရတာကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ ဆံထုံး အရွပ္ေလးန႔ဲ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ပုံမွာ ျပထားသည့္ အတုိင္း သုံးေခ်ာင္းထုိး က်စ္ဆံၿမွီးေလးက်စ္ပါမယ္။ ေအာက္ပုိင္းထိေရာက္ေအာင္က်စ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ီပါမည္။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

က်စ္ဆံၿမွီးကုိ အေပၚေထာင္သုိ႔ေထာင္၍ အတြင္းသုိ႔ လိတ္ထည့္ပါမည္။ လိတ္ထည့္ ၿပီးလွ်င္ေအာက္ဆံပင္ ႏွင့္ကပ္၍ ကလစ္ထုိးပါ။ အေပၚ၊ ဘယ္၊ ညာ၊ ေအာက္ တုိ႔ုကုိ ကလစ္ႏွင့္ ထိန္းပါ။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ယူပါမည္။ (ဆံပင္အုံပါးလွ်င္ ေတာ့ ပုံမွာျပထားသည့္ အတုိင္းယူပါ။ ဆံပင္ အုံထူလွ်င္ မ်ားမ်ားယူပါ။)
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ေနာက္သုိ႔ပုိ႔ရာတြင္ လိတ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးေပၚပုိ႔၍ကလစ္ႏွင့္ ထိန္းပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိထပ္၍ လိတ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးေပၚသုိ႔ တင္ပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ကလစ္နဲ႔ ထိန္းပါ။ (ကလစ္ေတြမ်ားမ်ားေတာ့ သုံးရမယ္ေနာ္ ပ်ဳိေမတို႔)
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ အနည္းငယ္ကုိ ထပ္၍ယူပါမည္။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ အုပ္၍ကလစ္ထုိးပါ။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

အုပ္၍သြင္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္နားကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္အရွပ္ေအာက္သု႔ိလက္ႏွင့္ႏႈိက္၍ေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္လုိက္ပါ။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ဆံထုံးပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ ေအာက္နားကက်စ္ဆံၿမွီးကုိ ေခါက္လိတ္၍ ေအာက္နားအတြင္းထဲသုိ႔ထည့္ပါမည္။
ၿပီးလွ်င္ပုံမွာ ျပထားသည့္ အတုိင္း ကလစ္ႏွင့္ ထိန္းပါမည္။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

ဆံပင္ေတြပြေနသျဖင့္ hair spray သုံးၿပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါမည္။
က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး

က်က္သေရရွိေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖန္တီးလုိက္ေသာ ဆံထုံးအရွပ္ေလး