ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး

0

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ရတာကုိ ႀကိဳက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္ ႏွစ္ဖက္ကုိ အလယ္မွ စ၍ခြဲပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး

ပုံမွာ ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္နည္းနည္းယူၿပီး ႏွစ္ဘက္ခြဲထားေသာ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ ႏွင့္ ေပါင္းလုိ္က္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကုိလည္း ႏွစ္ဖက္ခြဲထားသည့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလုိက္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး

အလယ္က ၾကည့္ရင္ အေျမွာက္ပုံစံေလးျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး

ဘယ္ဘက္အစြန္ဆုံးမွ ဆံပင္နည္းနည္းကုိ ယူၿပီး ညာဘက္ကုိယူ၍က်စ္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး
ညာဘက္အစြန္ဆုံး မွ ဆံပင္နည္းနည္းကုိယူၿပီး ဘယ္ဘက္ကုိ ယူ၍က်စ္ပါ။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး

အဆင့္ေလးေတြေက်ာ္ၿပီး မက်စ္မိေစနဲ႔ေနာ္ ပ်ဳိေမတုိ႔။
ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး

ရုိးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ငါးၿမီွးရုိး က်စ္ဆံၿမွီး