ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္စည္းနည္း။

0

အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမေပးရေအာင္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္ ေဘးတစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္ ေဘးတစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုေလွ်ာ့တင္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုေလွ်ာ့တင္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းထဲသို႔ လက္ကိုႏႈိက္ကာ အစကို ျပန္ဆြဲယူပါမယ္။

ကြင္းထဲသို႔ လက္ကိုႏႈိက္ကာ အစကို ျပန္ဆြဲယူပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္အစႏွစ္ဖက္ကိုပူးကာ အတြင္းဖက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္အစႏွစ္ဖက္ကိုပူးကာ အတြင္းဖက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

အေပၚတြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲေပးပါမယ္။

အေပၚတြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲေပးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ေဘးမွယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲကာ အလယ္မွဆံပင္ကိုလည္းယူပါမယ္။

ဘးမွယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲကာ အလယ္မွဆံပင္ကိုလည္းယူပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

အလယ္ေလာက္ထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလယ္ေလာက္ထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလို လုပ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလို လုပ္ပါမယ္။

အေနာက္တြင္ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အေနာက္တြင္ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္စည္းနည္း။