တစ္ျခမ္းေစာင္း တစ္ပတ္လွ်ိဳအလွထုံးနည္း

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လ႔ိုလဲ ရသလို သူမ်ားကိုထုံးေပးလဲ အရမ္းလွၿပီး က်က္သေရရွိတဲ့အတြက္ ခ်စ္စစ္ေလးေတြ အဆင့္ဆင့္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို တစ္ေစာင္းစည္းပါ။

နားေနာက္မွႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို တစ္ေစာင္းစည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲပါ။

ဆံပင္နည္းတဲ့ဘက္မွ ဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

ဆံပင္နည္းတဲ့ဘက္မွ ဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္မ်ားတဲ့ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္မ်ားတဲ့ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လက္ျဖင့္လွ်ိဳ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လက္ျဖင့္လွ်ိဳ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

တစ္ပတ္လွ်ိဳပုံစံ လုပ္၍ ပိုေသာအစကို အတြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

တစ္ပတ္လွ်ိဳပုံစံ လုပ္၍ ပိုေသာအစကို အတြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ပုံတြင္ ျပထားသလိုေလးထားပါ။

 ပုံတြင္ ျပထားသလိုေလးထားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

တစ္ျခမ္းေစာင္း တစ္ပတ္လွ်ိဳအလွထုံးနည္း
တစ္ျခမ္းေစာင္း တစ္ပတ္လွ်ိဳအလွထုံးနည္း
တစ္ျခမ္းေစာင္း တစ္ပတ္လွ်ိဳအလွထုံးနည္း