အလိမ္ေလးေတြကို တစ္လႊာအလွစည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လ႔ိုရတဲ႔အတြက္ ခ်စ္စစ္ေလးေတြ အဆင့္ဆင့္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲ၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲ၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ို႔ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ

အာက္ဘက္သို႔ို႔ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ

ေနာက္တစ္ခါ ထပ္လွ်ိဳယူပါ။

နာက္တစ္ခါ ထပ္လွ်ိဳယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ို႔ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ

အာက္ဘက္သို႔ို႔ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ

နဲနဲျခား၍ သားေရကြင္းထပ္စည္းပါ။

နဲနဲျခား၍ သားေရကြင္းထပ္စည္းပါ။

အလယ္ေနရာမွ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ စညး္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

အလယ္ေနရာမွ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ စညး္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

 ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

ပြပြေလးျဖစ္ေအာင္ ေဘးနားေလးေတြကို ဖြေပးပါ။

ပြပြေလးျဖစ္ေအာင္ ေဘးနားေလးေတြကို ဖြေပးပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

ႏွစ္ခုကိုဆက္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စ္ခုကိုဆက္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ႏွင့္ စည္းထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ႏွင့္ စည္းထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ စည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ စည္းပါ။

Fancyေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancyေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အလိမ္ေလးေတြကို တစ္လႊာအလွစည္းနည္း
အလိမ္ေလးေတြကို တစ္လႊာအလွစည္းနည္း
အလိမ္ေလးေတြကို တစ္လႊာအလွစည္းနည္း