ႏွစ္ဖက္လိမ္ဆံပင္အဆင့္ဆင့္စည္းနည္း။

0

အန္တီမမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပံုႏွင့္စာတကြ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို ့၀င္ၾကည့္ေပးဦးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ေလ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

လ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ေလ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

လ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာအစႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာအစႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အစကို မတင္ကာေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အစကို မတင္ကာေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းထဲသို႔စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းထဲသို႔စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္အထိအဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါမယ္။

အာက္အထိအဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါမယ္။

အေပၚတင္ထားေသာအစကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတင္ထားေသာအစကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ပူး၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ပူး၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ဖက္လိမ္ဆံပင္အဆင့္ဆင့္စည္းနည္း။
 ႏွစ္ဖက္လိမ္ဆံပင္အဆင့္ဆင့္စည္းနည္း။
 ႏွစ္ဖက္လိမ္ဆံပင္အဆင့္ဆင့္စည္းနည္း။