ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးႏွစ္ထပ္ဆံထံုး။

0

ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားႏွင့့္ အလြန္လိုက္ဖက္ေသာ ဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ပို႔ကာ အေပၚတစ္လႊာကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ပို႔ကာ အေပၚတစ္လႊာကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္အထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္း၍ ဖြေပးပါမယ္။

အာက္အထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္း၍ ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္မွက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

အာက္မွက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ေအာက္ဖ်ားမွေန၍ အေပၚကို လိပ္တင္ပါမယ္။

အာက္ဖ်ားမွေန၍ အေပၚကို လိပ္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း အတြင္းကိုလိပ္ပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္း  အတြင္းကိုလိပ္ပါမယ္။

ေသခ်ာလိပ္၍ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

သခ်ာလိပ္၍ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးႏွစ္ထပ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးႏွစ္ထပ္ဆံထံုး။