နွစ္ပင္လိမ္ က်စ္ဆံၿမွီးနွစ္ဆင့္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုစံရိုးရိုးေလးနဲ႕ မိုးရာသီနဲ႕လိုက္ဖက္ေအာင္ စည္းဖြဲ႕ထားပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူစည္းနိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ကို စလိမ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္စကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ရွ႕ဆံပင္တစ္စကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးရပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးရပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အေနာက္မွဆံပင္တစ္စကိို ထပ္ယူလိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အေနာက္မွဆံပင္တစ္စကိို ထပ္ယူလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလဲ လိမ္ေပးရပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလဲ လိမ္ေပးရပါမယ္။

ေရွ႕မွလိမ္ထားေသာဆံပင္နဲ႕ ေနာက္မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိမ္ပီး ပြမသြားေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။

ရွ႕မွလိမ္ထားေသာဆံပင္နဲ႕ ေနာက္မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိမ္ပီး ပြမသြားေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္း လိမ္ေပးရပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္း လိမ္ေပးရပါမယ္။

ေရွ႕မွလိပ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ေနာက္ဆံုးလိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ပူးပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ေပးပါ။

ရွ႕မွလိပ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ေနာက္ဆံုးလိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ပူးပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ေပးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းထည့္ ကြင္းတံေလးကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းထည့္ ကြင္းတံေလးကိုယူပါမယ္။

ကြင္းေလးျဖင့္ ဆံပင္ကိုအတြင္းထဲသို႕ထည့္ပါမယ္။

ကြင္းေလးျဖင့္ ဆံပင္ကိုအတြင္းထဲသို႕ထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို္္္ ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို္္္ ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အလွဆင္fancy ေလးမ်ားယူပါမယ္။

ဆံပင္အလွဆင္fancy ေလးမ်ားယူပါမယ္။

အရင္ဆံုး ပုလဲေခါင္းစည္းၾကိဳးေလးျဖင့္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

အရင္ဆံုး ပုလဲေခါင္းစည္းၾကိဳးေလးျဖင့္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီး ဖြေပးရပါမယ္။

ဆံပင္အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီး အပြဆံပင္စည္းနည္းေလး ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီး အပြဆံပင္စည္းနည္းေလး ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီး အပြဆံပင္စည္းနည္းေလး ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီး အပြဆံပင္စည္းနည္းေလး ၿပီးသြားပါၿပီ။