အယွက္ယွက္ပံုစံဆံထံုး။

0

ထံုးဖြဲ႔ရာတြင္ အခက္အခဲမရွိေစရန္ အခ်ိန္ကုန္လည္းသက္သာေစရန္ ဆံထံုးပံုေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္တြင္တစ္ဆင့္ျခင္းၾကည့္၍ ထံုးဖြဲ႔နိုင္ၾကပါေစရွင့္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုပို႔၍ အေပၚတစ္လႊာကိုယူကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုပို႔၍ အေပၚတစ္လႊာကိုယူကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို သေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို သေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကြင္းတံဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚနားတြင္ရွိေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လို္က္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚနားတြင္ရွိေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူကာ အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုဆက္လုပ္သြားပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကိုယူကာ အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလိုဆက္လုပ္သြားပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြြဲလိုက္ပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြြဲလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍လိမ္ပါမယ္။

ပူး၍လိမ္ပါမယ္။

ေအာက္အထိဆက္လိမ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

အာက္အထိဆက္လိမ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

အစကိုပတ္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အစကိုပတ္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အယွက္ယွက္ပံုစံဆံထံုး။
အယွက္ယွက္ပံုစံဆံထံုး။
အယွက္ယွက္ပံုစံဆံထံုး။