သတို႔သမီးဆံထုံး

0

ဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးအပြေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖြေပးရတာ အရမ္းႀကီၚ မခက္ခဲပါဘူးေနာ္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ဖို႔ အဆင္ေျပေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

 ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္၍စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္၍စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေနာက္တစ္ဖက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ပို႔၍ ေရွ႕မွကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ပို႔၍ ေရွ႕မွကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ျဖန္႕ခ်ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ျဖန္႕ခ်ပါ။

သတို႔သမီးဆံထုံး
သတို႔သမီးဆံထုံး
သတို႔သမီးဆံထုံး