ငါးရိုးက်စ္ပံုစံ Hair Design

0

ျပဳလုပ္ရလည္း လြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ ဆံပင္စည္းနည္းအသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုုအဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ က်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို က်စ္ထားေသာဆံပင္အေပၚဘက္တြင္ စိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို က်စ္ထားေသာဆံပင္အေပၚဘက္တြင္ စိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံထဲသို႔ ယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံထဲသို႔ ယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲတြင္ ကြင္းတံကို စိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲတြင္ ကြင္းတံကို စိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ကြင္းတံထဲသို႔ ယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံထဲသို႔ ယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိအေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္လုပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိအေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္လုပ္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ငါးရိုးက်စ္ပံုစံ Hair Design
ငါးရိုးက်စ္ပံုစံ Hair Design
ငါးရိုးက်စ္ပံုစံ Hair Design