ႏွစ္ဆင့္စည္းအေခြ ဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ဆံပင္ပံုစံေလးကို အလြယ္တကူထံုးလို႔ရေအာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးနားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးနားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ အတြင္းသို႔ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ အတြင္းသို႔ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွလဲ ဆံပင္အနည္းယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွလဲ ဆံပင္အနည္းယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္သို႔ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ေအာက္သို႔ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ေခြပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႔ လက္နွစ္ေခ်ာင္းထည့္ၿပီး ထြက္ေနေသာ ဆံပင္အစကိုဆြဲပါမယ္။

ခြထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႔ လက္နွစ္ေခ်ာင္းထည့္ၿပီး ထြက္ေနေသာ ဆံပင္အစကိုဆြဲပါမယ္။

ဆြဲထားေသာဆံပင္စကို တစ္ဖက္သို႔ဆြဲပါမယ္။

ဆြဲထားေသာဆံပင္စကို တစ္ဖက္သို႔ဆြဲပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွထြက္ေနေသာဆံပင္စကို အေပၚသို႕ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘးမွထြက္ေနေသာဆံပင္စကို အေပၚသို႕ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ဖြပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ဖြပါမယ္။

ထံုးထားေသာဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထံုးထားေသာဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

fancy ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ဆင့္စည္းအေခြ ဆံထံုး
 ႏွစ္ဆင့္စည္းအေခြ ဆံထံုး
 ႏွစ္ဆင့္စည္းအေခြ ဆံထံုး