ႏွစ္ဖက္ဆံထုံး

0

ဆံထုံးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ တီတီတို႔အတြက္ သပ္ရပ္လွပေသာဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ အဆင့္ဆင့္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ အုပ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ အုပ္ပါ။

ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

အေပၚဘက္သို႔လွန္၍ ပုံတြင္ျပထားသလို ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚဘက္သို႔လွန္၍ ပုံတြင္ျပထားသလို ကလစ္ထိုးပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေပၚယံရွပ္ၿဖီး၍ တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

အေပၚယံရွပ္ၿဖီး၍ တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ ယူ၍အဖ်ားကိုေခြေပးပါ။

 ေနာက္တစ္စကိုလဲ ယူ၍အဖ်ားကိုေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ႏွစ္ဖက္ဆံထုံး
 ႏွစ္ဖက္ဆံထုံး
 ႏွစ္ဖက္ဆံထုံး