ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးကို အလႊာအဆင့္ဆင့္စည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လိုတဲ႔ ခ်စ္စစ္တို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ ၀င္ေလ့လာေပးေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

 ႏွစ္စခြဲပါ။

ညာဘက္အစမွ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူပါ။

ညာဘက္အစမွ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္အစမွ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္အစမွ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ညာဘက္အစမွ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူပါ။

ညာဘက္အစမွ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

လက္သုံးလုံးစာေလာက္ က်စ္သြားပါ။

လက္သုံးလုံးစာေလာက္ က်စ္သြားပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အစႏွင့္ ေရာကိုင္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အစႏွင့္ ေရာကိုင္ပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အစႏွင့္ ေရာကိုင္ပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္အစႏွင့္ ေရာကိုင္ပါ။

စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

 စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

အစေလးမ်ားကို ဖြေပးပါ။

အစေလးမ်ားကို ဖြေပးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး ျဖစ္သြားပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး ျဖစ္သြားပါမယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္၀က္ကိုလဲ ဆက္က်စ္ပါ။

 ေနာက္ထပ္တစ္၀က္ကိုလဲ ဆက္က်စ္ပါ။

ေဘးမွ အစႏွစ္ဖက္ကို္ ယူပါ။

 ေဘးမွ အစႏွစ္ဖက္ကို္ ယူပါ။

အားလုံးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အားလုံးကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးကို အလႊာအဆင့္ဆင့္စည္းနည္း
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးကို အလႊာအဆင့္ဆင့္စည္းနည္း
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးကို အလႊာအဆင့္ဆင့္စည္းနည္း