ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။

0

ညီမငယ္ေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ ရနိုင္ရန္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ရွင့္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲကို ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ေလ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

လ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႕ ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႕ ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမယ္။

ေလ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

လ်ာ့ခ်ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ လက္ကိုလွ်ိဳ၍ ပိုေနေသာအစကို ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ထားေသာအစႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ဆြဲခ်ထားေသာအစႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

လွပေသာဖန္စီဆံပင္စည္းနည္းေလးျပီးသြားပါၿပီ။

လွပေသာဖန္စီဆံပင္စည္းနည္းေလးျပီးသြားပါၿပီ။

အလွဆင္ပါမယ္။

ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။
ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။
ဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။