ပြဲတက္ဆံထုံး

0

ဆံပင္ေလးကို အထပ္ေလးေတြလုပ္ထားတဲ႔ ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ အလြန္က်က္သေရရွိပါတယ္ေနာ္ အဆင့္ဆင့္ေလးေတြျပထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္ကို အကုန္စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္ကို အကုန္စုစည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကိုယူပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို ညာဘက္အျခမ္းကို ပို႔ေပးပါ။

 ျခစ္ထားေသာဆံပင္အားလုံးကို ညာဘက္အျခမ္းကို ပို႔ေပးပါ။

ညာဘက္ပိုထားေသာ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ညာဘက္ပိုထားေသာ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္အတန္းလိုက္ ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္အတန္းလိုက္ ထိုးေပးပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ေခါက္တင္ပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ေခါက္တင္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

နာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ အေခါက္ပုံစံေလး လုပ္ပါ။

တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ အေခါက္ပုံစံေလး လုပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကို ပုံတြင္ျပထားသလို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကို ပုံတြင္ျပထားသလို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ယူပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ယူပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပထမအစမွ ပိုေသာအစကိုယူ၍ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။

 ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပြဲတက္ဆံထုံး
ပြဲတက္ဆံထုံး
ပြဲတက္ဆံထုံး
ပြဲတက္ဆံထုံး