ဖန္စီဖဲျပားဆံပင္စည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးကို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ရွင္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆြဲယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆြဲယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ကြင္းတံေအာက္မွယူလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ကြင္းတံေအာက္မွယူလိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံအေနာက္မွေန၍ ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံအေနာက္မွေန၍ ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာတစ္ဖက္ကို အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဖဲျပားပံုစံလုပ္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာတစ္ဖက္ကို အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဖဲျပားပံုစံလုပ္ေပးပါမယ္။

ဖဲျပားမွအစႏွစ္ဖက္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ဖဲျပားမွအစႏွစ္ဖက္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ဖန္စီဖဲျပားဆံပင္စည္းနည္း။
ဖန္စီဖဲျပားဆံပင္စည္းနည္း။
ဖန္စီဖဲျပားဆံပင္စည္းနည္း။