ထိပ္စု ဆံထုံး

0

ေရွးနန္းတြင္းအ၀တ္အစားေလးေတြနဲ႔ photo ရိုက္ခ်င္တဲ႔ ခ်စ္တို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးတာျဖစ္ေပမယ့္ ဧည့္ခံပြဲေတြမွာလဲ ထုံးဖြဲ႔လို႔အဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ထိပ္တည့္တည့္တြင္ စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကို ထိပ္တည့္တည့္တြင္ စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲ၍ က်န္အနည္းငယ္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲ၍ က်န္အနည္းငယ္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို စုလိုက္ပါ။

ခစ္ထားေသာဆံပင္ကို စုလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကိုေရွ႕သို႔ခ်၍ ကလစ္မ်ားျဖင့္ထိုးထားပါ။

က်န္တစ္စကိုေရွ႕သို႔ခ်၍ ကလစ္မ်ားျဖင့္ထိုးထားပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာ ဆံပင္မွ ေဘးအစကိုဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ယူပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာ ဆံပင္မွ ေဘးအစကိုဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ယူပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခစ္ထားေသာဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူ၍ အျခားဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူ၍ အျခားဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ ယူ၍ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ပို႔ပါ။

 ေနာက္တစ္စကိုလဲ ယူ၍ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ပို႔ပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္သို႔ဆြဲယူပါ။

အလယ္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္သို႔ဆြဲယူပါ။

ဆံထုံးတြင္ အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancy ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ထိပ္စု ဆံထုံး
ထိပ္စု ဆံထုံး
ထိပ္စု ဆံထုံး