ဆံပင္အရွည္ထံုးဖြဲ႔နည္း။

0

ဆံပင္ရွည္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာထံုးဖြဲ႔နည္းကို အန္တီမမမ်ား အလွပဆံုးထံုးဖြဲ႔နိုင္ရန္ Dolly ကထံုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ရွင္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စုကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စုကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပထမစည္းထားေသာေနရာမွ လက္ေလးလံုးေလာက္အကြာတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းလိုက္ပါမယ္။

ပထမစည္းထားေသာေနရာမွ လက္ေလးလံုးေလာက္အကြာတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုမတင္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုမတင္လိုက္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုစည္းထားေသာ သေရကြင္းအေပၚတြင္ အုပ္လိုက္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုစည္းထားေသာ သေရကြင္းအေပၚတြင္ အုပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းေပၚသို႕ လွန္ခ်လိုက္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းေပၚသို႕ လွန္ခ်လိုက္ပါမယ္။

ျဖန္႔ခ်ထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းကို အုပ္လိုက္ကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ဖန္႔ခ်ထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနတ္ကြင္းကို အုပ္လိုက္ကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္ကို ေခါက္ထည့္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္ကို ေခါက္ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးကို ေသခ်ာျဖန္႔ေပးပါမယ္။

ဆံထံုးကို ေသခ်ာျဖန္႔ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ေတြကိုလည္းျဖန္႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္ေတြကိုလည္းျဖန္႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္ရွင္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္ရွင္။

ဆံပင္အရွည္ထံုးဖြဲ႔နည္း။
ဆံပင္အရွည္ထံုးဖြဲ႔နည္း။
ဆံပင္အရွည္ထံုးဖြဲ႔နည္း။