ဆြမ္းေကၽြးပြဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ဆံထုံး

0

လြယ္ကူစြာထုံးဖြဲ႕လို႔ ရသည့္အတြက္ ခ်စ္sisတို႔ လိုက္လုပ္ရ လြယ္ေစရန္ Step By Step ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

ခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္၍စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္၍စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ဆြဲယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ေရွ႕ျခမ္းကို ဘဲညွပ္ညွပ္၍ ေနာက္ဘက္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ျခမ္းကို ဘဲညွပ္ညွပ္၍ ေနာက္ဘက္ကို ယူပါ။

ပထမလုပ္ထားသည့္အတိုင္း အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ပထမလုပ္ထားသည့္အတိုင္း အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ေရွ႕မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ရွ႕မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါ။

နဖူးေပၚနဲနဲခ်၍ ေနာက္ပိုင္းကို လိမ္သြားပါ။

 နဖူးေပၚနဲနဲခ်၍ ေနာက္ပိုင္းကို လိမ္သြားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ပိုေသာအစကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပထမလုပ္ထားေသာ ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကို တစ္ဖက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပထမလုပ္ထားေသာ ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးကို တစ္ဖက္သို႔ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္တြင္ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္တြင္ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ခုကို ပထမက်စ္ဆံၿမီွးေပၚမွ အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္တစ္ခုကို ပထမက်စ္ဆံၿမီွးေပၚမွ အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို အတြင္းသို႔ ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေခါင္းစည္းေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ပန္းေခါင္းစည္းေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆြမ္းေကၽြးပြဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ဆံထုံး
ဆြမ္းေကၽြးပြဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ဆံထုံး
ဆြမ္းေကၽြးပြဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ဆံထုံး
ဆြမ္းေကၽြးပြဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ဆံထုံး