ႏွစ္ယွက္လိမ္ဆံထံုး။

0

အခ်ိန္အမ်ားႀကီးလည္း မေပးရပဲ လူတိုင္းႏွင့္လိုက္ဖက္မႈရွိေသာ ဆံပင္ပံုံအသစ္ေလး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ရွင္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ သေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ သေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို အုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္း စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အုပ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သေရကြင္း စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အုပ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုဖြေပးပါမယ္။

တစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုေခါက္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္နားတြင္ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္နားတြင္ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႏွစ္ယွက္လိမ္ဆံထံုး။
 ႏွစ္ယွက္လိမ္ဆံထံုး။