ေလးဖက္လွက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားကိုလည္း လွပေစခ်င္တဲ့အတြက္ လိုက္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ရွင္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ အေနာက္တြင္ Ponytail စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ အေနာက္တြင္ Ponytail စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

စ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

စ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍က်စ္သြားပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍က်စ္သြားပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိက်စ္သြားကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးအထိက်စ္သြားကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

လွပေသာက်စ္ဆံၿမီွးေလးရရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

လွပေသာက်စ္ဆံၿမီွးေလးရရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္၍တင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္၍တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ သခ်ာထိန္းေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ သခ်ာထိန္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္ေပးသြားပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္ေပးသြားပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

 ေလးဖက္လွက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
 ေလးဖက္လွက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
 ေလးဖက္လွက်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။