အလြယ္လုပ္လို႔ရသည့္ အလိမ္ဆံထုံး

0

က်က္သေရရွိရွိေလးနဲ႔ လွပေနေစဖို႔ ဒီလိုဆံထုံးေလးထုံးၾကည့္ေနာ္ အဆင့္ဆင့္ျပေပးထားလို႔ လုပ္ရလြယ္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

နာက္ဘက္မွဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

နာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

အစတစ္စကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

အစတစ္စကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

တစ္၀က္ေလာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္၀က္ေလာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ လိမ္ေပးပါ။

နာက္တစ္စကိုလဲ လိမ္ေပးပါ။

အေပၚကလစ္ထိုးထားေသာေနရာတြင္ ေနာက္တစ္၀က္ကိုလဲ ကလစ္ထိုးပါ။

အေပၚကလစ္ထိုးထားေသာေနရာတြင္ ေနာက္တစ္၀က္ကိုလဲ ကလစ္ထိုးပါ။

ပထမလုပ္ထားေသာအစကိုဘဲ လိမ္ပါ။

ပထမလုပ္ထားေသာအစကိုဘဲ လိမ္ပါ။

ပထမအတိုင္းဘဲ တစ္၀က္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။

ပထမအတိုင္းဘဲ တစ္၀က္ေနရာတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာအစကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာအစကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

လိမ္၍အေပၚဘက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

လိမ္၍အေပၚဘက္သို႔ ဆြဲယူပါ။

ပိုေသာအစကို အလိမ္ၾကားထဲသို႔ထည့္ပါ။

ပိုေသာအစကို အလိမ္ၾကားထဲသို႔ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အလြယ္လုပ္လို႔ရသည့္ အလိမ္ဆံထုံး
အလြယ္လုပ္လို႔ရသည့္ အလိမ္ဆံထုံး
အလြယ္လုပ္လို႔ရသည့္ အလိမ္ဆံထုံး