က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္း မခက္ခဲပဲလူတိုင္းႏွင့္လည္း လိုက္ဖက္မႈရွိေသာ ဆံပင္စည္းနည္းအသစ္ေလးကို ညီမေလးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဖြေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔က်စ္ဆံၿမီွးကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔က်စ္ဆံၿမီွးကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အစႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အစႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာအစႏွစ္ဖက္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာအစႏွစ္ဖက္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကိုယူကာ က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ပိုေနေသာအစကိုယူကာ က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ ပတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကိုဆက္၍ ပတ္္ကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာအစကိုဆက္၍ ပတ္္ကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးဖန္စီဆံပင္စည္းနည္း။