သတို႔သမီးဆံထုံး

0

ဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးအပြေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖြေပးရတာ အရမ္းႀကီၚ မခက္ခဲပါဘူးေနာ္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ဖို႔ အဆင္ေျပေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

 ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္၍စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္၍စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ေပးပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ေပးပါ။

အစေလးမ်ားဆြဲထုတ္၍ ဖြေပးပါ။

အစေလးမ်ားဆြဲထုတ္၍ ဖြေပးပါ။

အေဖာင္းလုပ္ထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေဖာင္းလုပ္ထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ေပးပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ေပးပါ။

အစေလးမ်ားဆြဲထုတ္၍ ဖြေပးပါ။

အစေလးမ်ားဆြဲထုတ္၍ ဖြေပးပါ။

အေဖာင္းလုပ္ထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေဖာင္းလုပ္ထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆုံးမွ ဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ေပးပါ။

ရွ႕ဆုံးမွ ဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ေပးပါ။

အစေလးမ်ားဆြဲထုတ္၍ ဖြေပးပါ။

အစေလးမ်ားဆြဲထုတ္၍ ဖြေပးပါ။

အေဖာင္းလုပ္ထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေဖာင္းလုပ္ထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ အစကိုလဲ ဖြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ အစကိုလဲ ဖြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို သုံးပါမယ္။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို သုံးပါမယ္။

ဆံပင္အေဖာင္းေနရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အေဖာင္းေနရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ေလးမ်ားကို အနည္းငယ္စီ ယူ၍ဖြသြားပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ေလးမ်ားကို အနည္းငယ္စီ ယူ၍ဖြသြားပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ေလးမ်ားကို အနည္းငယ္စီ ယူ၍ဖြသြားပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ေလးမ်ားကို အနည္းငယ္စီ ယူ၍ဖြသြားပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ေလးမ်ားကို ဖြဖြ၍ အေပၚမွနည္းအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ ကလစ္မ်ားထိုးသြားပါ။

က်န္ဆံပင္ေလးမ်ားကို ဖြဖြ၍ အေပၚမွနည္းအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ ကလစ္မ်ားထိုးသြားပါ။

Fancy ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancy ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

သတို႔သမီးဆံထုံး
သတို႔သမီးဆံထုံး
သတို႔သမီးဆံထုံး