က်စ္ဆံၿမီွးအလွက်စ္ဆံထံုး။

0

အရမ္းကိုက်က္သေရရွိေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးကို အန္တီမမမ်ား အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ ရနိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ရွင္။

အေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ခ်န္ထားပါမယ္။

အေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ခ်န္ထားပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္ဆံပင္မွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္ဆံပင္မွ ဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

တစ္ေခ်ာင္းကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

တစ္ေခ်ာင္းကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အဆံုးထိက်စ္ေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အဆံုးထိက်စ္ေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါမယ္။

က်စ္ေသာဆံပင္အားလံုးကို Ponytail စည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ေသာဆံပင္အားလံုးကို Ponytail စည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲေပးပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍လိမ္ေပးပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍လိမ္ေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလို လိမ္ေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလို လိမ္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္္။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ယူကာဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ယူကာဆံထံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္အေရွ႕တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္အေရွ႕တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍လိမ္ေပးပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍လိမ္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးအလွက်စ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအလွက်စ္ဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးအလွက်စ္ဆံထံုး။