က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုကို ေခါင္းစည္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နည္း

0

လြယ္လဲလြယ္ လွလဲလွဆိုေတာ႔ ခ်စ္ေလးေတြအႀကိဳက္ ျဖစ္ၿပီေပါ့ Step By Step ေလးျပေပးထားလို႔ စမ္းလုပ္ၾကည့္ေပးဖို႔က ခ်စ္တို႔တာ၀န္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုပိုနီေတးစည္း၍ အလယ္ခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုပိုနီေတးစည္း၍ အလယ္ခြဲပါ။

တစ္စကိုဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္၍ ေနာက္တစ္စကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

တစ္စကိုဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္၍ ေနာက္တစ္စကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။

ေခါင္းစည္းကြင္းေလးကိုယူပါ။

ခါင္းစည္းကြင္းေလးကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဧ။္ေဘးတစ္စတြင္ ေခါင္းစည္းကြင္းကိုထည့္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဧ။္ေဘးတစ္စတြင္ ေခါင္းစည္းကြင္းကိုထည့္ပါ။

ေခါင္းစည္းကြင္းထည့္ၿပီး ဆက္က်စ္ပါ။

ခါင္းစည္းကြင္းထည့္ၿပီး ဆက္က်စ္ပါ။

ေဘးဘက္တစ္စတြင္ ေခါင္းစည္းကြင္းထပ္ထည့္ပါ။

ဘးဘက္တစ္စတြင္ ေခါင္းစည္းကြင္းထပ္ထည့္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္၍ ေခါင္းစည္းကြင္းေလးမ်ား ထည့္သြားပါ။

အဆင့္ဆင့္က်စ္၍ ေခါင္းစည္းကြင္းေလးမ်ား ထည့္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ရန္ အစသုံးစယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ရန္ အစသုံးစယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္သြားပါ။

တစ္ဖက္မွ ေခါင္းစည္းကိုယူပါ။

တစ္ဖက္မွ ေခါင္းစည္းကိုယူပါ။

တစ္ဖက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးတစ္စကို ေခါင္းစည္းကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

တစ္ဖက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးတစ္စကို ေခါင္းစည္းကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မွ ေဘးတစ္စကို ေခါင္းစည္းကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မွ ေဘးတစ္စကို ေခါင္းစည္းကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ေခါင္းစည္းကြင္းထဲသို႔ ေဘးအစကိုထည့္ပါ။

ခါင္းစည္းကြင္းထဲသို႔ ေဘးအစကိုထည့္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

ဆက္က်စ္ပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္၍ စုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္၍ စုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေခါင္းစည္းဖဲျပားေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ခါင္းစည္းဖဲျပားေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုကို ေခါင္းစည္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နည္း
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုကို ေခါင္းစည္းေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နည္း