ဘယ္ညာအယွက္လုပ္၍ အလွစည္းနည္း

0

လြယ္ကူၿပီးလွလို႔ ပြဲလဲတိုးပါတယ္ေနာ္ အဆင့္ဆင့္ျပေပးထားလို႔ ညေလးတို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေရွ႕မွဆံပင္ကို Vပုံစံယူပါ။

ရွ႕မွဆံပင္ကို Vပုံစံယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ဆြဲယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ဆြဲယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ဆြဲယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ဆြဲယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ေပးပါ။

တစ္စကိုယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ထပ္ပတ္ေပးပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ထပ္ပတ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဘယ္ညာအယွက္လုပ္၍ အလွစည္းနည္း
ဘယ္ညာအယွက္လုပ္၍ အလွစည္းနည္း
ဘယ္ညာအယွက္လုပ္၍ အလွစည္းနည္း