ဂ်ပန္ဆံထံုး ထံုးနည္း

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ မိုးရာသီနဲ႕လိုက္ဖက္ေအာင္ စည္းဖြဲ႕ထားပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူစည္းနိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးစထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ထံုးကြင္းတံေလးကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္ထံုးကြင္းတံေလးကို ယူပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲပတ္ရပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲပတ္ရပါမယ္။

ကြင္းတံကိုေကြးၿပီး လိပ္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုေကြးၿပီး လိပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

အဆံုးထိလိပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ၿဖန္႔ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ၿဖန္႔ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထံုးထားေသာဆံထံုး အလယ္သို႔ fancy ဆံထိုးျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

ထံုးထားေသာဆံထံုး အလယ္သို႔ fancy ဆံထိုးျဖင့္ထိုးေပးရပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

ဂ်ပန္ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။

ဂ်ပန္ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။
ဂ်ပန္ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။
ဂ်ပန္ဆံထံုးေလးထံုးၿပီးသြားပါၿပီ။