က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုဆက္က်စ္နည္း

0

ျမန္မာရင္ဖုံးေလးနဲ႔ဆို က်က္သေရရွိၿပီး ဂါ၀န္ေလးနဲ႔ဆိုရင္ေတာ႔ အရမ္းကို ခ်စ္စရာေကာင္းေနမွာပါေနာ္ ဒါေၾကာင့္ခ်စ္တု႔ိလိုက္လုပ္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္ကိုလဲ ႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ အလယ္ဆံပင္နဲနဲခ်န္ပါ။

နာက္ဘက္ကိုလဲ ႏွစ္ဖက္ခြဲ၍ အလယ္ဆံပင္နဲနဲခ်န္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ရန္ အစသုံးစယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ရန္ အစသုံးစယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္သြားပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ရန္ အစသုံးစယူပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ရန္ အစသုံးစယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္သြားပါ။

အလယ္စကို ယူပါမယ္။

အလယ္စကို ယူပါမယ္။

ဘယ္ဘက္က်စ္ဆံၿမီွး အစၾကားထဲမွ လက္ကိုလွ်ိဳထည့္ပါ။

ဘယ္ဘက္က်စ္ဆံၿမီွး အစၾကားထဲမွ လက္ကိုလွ်ိဳထည့္ပါ။

လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ အလယ္စကို ယူပါ။

လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ အလယ္စကို ယူပါ။

အလယ္စကို ဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္ဆံပင္ၾကားမွ လက္လွ်ိဳထားပါ။

အလယ္စကို ဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္ဆံပင္ၾကားမွ လက္လွ်ိဳထားပါ။

လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ အစကိုဆြဲယူပါ။

လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ အစကိုဆြဲယူပါ။

အစကို ဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္ဆံပင္ၾကားမွ လက္လွ်ိဳထားပါ။

အစကို ဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး တစ္ဖက္ဆံပင္ၾကားမွ လက္လွ်ိဳထားပါ။

လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ အစကိုဆြဲယူပါ။

လွ်ိဳထားေသာလက္ျဖင့္ အစကိုဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ၾကားမွ ဆြဲထုတ္ထားေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ၾကားမွ ဆြဲထုတ္ထားေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အဆုံးထိလုပ္သြား၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိလုပ္သြား၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးနားေလးမ်ားကို ဖြေပးပါ။

 ေဘးနားေလးမ်ားကို ဖြေပးပါ။

ဆံညွပ္ေလးကို သုံးေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုဆက္က်စ္နည္း
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုဆက္က်စ္နည္း
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုဆက္က်စ္နည္း