အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး

0

ဆံပင္စည္းရတာကုိႀကိဳက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားေသာလြယ္က ူရုိးရွင္းေသာဆံထုံးေလးပါ!

ဆံပင္ကုိတစ္၀က္အရင္သိမ္းၿပီး သားေရကြင္းႏွင့္ခ်ီပါ။
အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး

ခ်ည္ထားတဲ့အပိုင္းကို အနည္းငယ္ခဲြထားပါ။ အနည္းငယ္ခဲြထားသည့္ဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဆံပင္မ်ားကို ယူ၍ထည့္ပါ။
အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး
အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာ ေအာက္တစ္၀က္က ဆံပင္ကုိပါ အကုန္လုံးသိမ္း၍ သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ပါ။
အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး

အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး

အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး
အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး

အေပၚမွာဟေနေသာဆံပင္ေလးကုိစိသြားေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ ဘယ္ညာ ႏွစ္ဖက္ကုိဆဲြညွပ္လုိက္ပါ။
အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး
ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

အလုပ္ကုိ အခ်ိန္မွီသြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ သြားလာရင္း ႏွင့္ ထုံးလုိ႔ရေသာ ျမင္းၿမွီးဆံထုံး