ေလးဖက္လွက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္လည္း ပ်ိဳေမေလးမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ရွင္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ အေနာက္တြင္ Ponytail စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ အေနာက္တြင္ Ponytail စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

စ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

စ္ေၾကာင္းခြဲထားေသာၾကားထဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

ဆန္႕က်င္ဖက္တြင္ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ပူးလို္က္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍က်စ္သြားပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍က်စ္သြားပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိက်စ္သြားကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးအထိက်စ္သြားကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

 ေလးဖက္လွက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း။

 ေလးဖက္လွက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း။