က်စ္ဆံၿမီွးဖဲျပားစည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ မလုပ္တတ္မွာ မပူဘဲ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းအသစ္ေလးကို လိုက္လုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလို္က္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

အနည္းငယ္က်စ္ကာ အစကို ကိုင္ထားပါမယ္။

အနည္းငယ္က်စ္ကာ အစကို ကိုင္ထားပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲကိုင္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲကိုင္လိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ကာပူးလို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ကာပူးလို္က္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ကာျပန္ပူးလို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ကာျပန္ပူးလို္က္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္ကာ ဖြေပးပါမယ္။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္ကာ ဖြေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွလည္း ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အစႏွစ္စကို ေခြယူလို္က္ပါမယ္။

အစႏွစ္စကို ေခြယူလို္က္ပါမယ္။

ႏွစ္ခုကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

စ္ခုကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္လိုက္ပါမယ္

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးဖဲျပားစည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးဖဲျပားစည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးဖဲျပားစည္းနည္း။