ပန္းပြင့္ဆံထံုး။

0

အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရနိုင္ေစရန္လည္း Dolly က ပံုႏွင့္စာကို တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ မလုပ္တတ္မွာမပူေတာ့ပဲ လိုက္လုပ္ၾကည့္ၾကေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ကိုသိမ္းျပီး အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္ကိုသိမ္းျပီး အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေဘးဘက္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ဘးဘက္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ေဘးဘက္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဘးဘက္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္နွစ္ေခ်ာင္းကို ေပါင္းကာ လိမ္ေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္နွစ္ေခ်ာင္းကို ေပါင္းကာ လိမ္ေပးပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းလို္က္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းလို္က္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

အစကို သိမ္းကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

အစကို သိမ္းကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ပန္းပြင့္ပံုစံေလးရၿပီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ပန္းပြင့္ပံုစံေလးရၿပီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍ လိမ္ျပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍ လိမ္ျပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကို ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္ေပးပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍ လိမ္ျပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍ လိမ္ျပီးသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕ ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕ ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္ေပးပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္တင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ပန္းပြင့္ဆံထံုး။
ပန္းပြင့္ဆံထံုး။
ပန္းပြင့္ဆံထံုး။