ဆရာမေတြအႀကိဳက္ ပန္းဆံထုံး

0

ႏိွဳင္းက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ က်က္သေရရွိတဲ့ အလွကို ေပၚလြင္ေစရန္ ခ်စ္ညေလးတို႔ မမတို႔ လိုက္လုပ္ရအဆင္ေျပေစဖို႔ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ယူထားေသာႏွစ္စကို လိမ္ပါ။

ယူထားေသာႏွစ္စကို လိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိလိမ္ေပးပါ။

အေပၚတြင္စေခြပါ။

အေပၚတြင္စေခြပါ။

ဆံပင္ကိုအကုန္ေခြေပးပါ။

ဆံပင္ကိုအကုန္ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ေနာက္ဆုံးတစ္စမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

နာက္ဆုံးတစ္စမွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စကို လိမ္ေပးပါ။

 ႏွစ္စကို လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာအစႏွင့္ေပါင္းပါ။

လိမ္ထားေသာအစႏွင့္ေပါင္းပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာအစႏွင့္ေပါင္းပါ။

လိမ္ထားေသာအစႏွင့္ေပါင္းပါ။

အဆုံးထိမုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံမ်ိဳး လိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိမုန႔္ႀကိဳးလိမ္ပုံစံမ်ိဳး လိမ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ထပ္လုပ္ေပးပါ။

ရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ထပ္လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံထုံးတြင္ ထပ္ပတ္ေပးပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံထုံးတြင္ ထပ္ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွအစကို တစ္ဖက္နည္းအတိုင္းလုပ္သြားပါ။

နာက္ဘက္မွအစကို တစ္ဖက္နည္းအတိုင္းလုပ္သြားပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစကို ဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ေသာအစကို ဆက္လုပ္ပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆရာမေတြအႀကိဳက္ ပန္းဆံထုံး
ဆရာမေတြအႀကိဳက္ ပန္းဆံထုံး
ဆရာမေတြအႀကိဳက္ ပန္းဆံထုံး