အသည္းပံုစံက်စ္ဆံၿမီွးခ်ည္နည္း။

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္း အရမ္းကိုလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ၿပီးလိုက္လုပ္ၾကည့္ဖို႔ မေမ့ၾကနဲ႔ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူပါမယ္။

>ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိို ယူကာ စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိို ယူကာ စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

စိုက္ထားေသာ ေအာက္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

စိုက္ထားေသာ ေအာက္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေအာက္ဖက္မွဆြဲယူကာ ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေအာက္ဖက္မွဆြဲယူကာ ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိို ယူကာ စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိို ယူကာ စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

စိုက္ထားေသာ ေအာက္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

စိုက္ထားေသာ ေအာက္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေအာက္ဖက္မွဆြဲယူကာ ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံေအာက္ဖက္မွဆြဲယူကာ ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

အာက္အထိဆက္က်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို အဆံုးနားတြင္ ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို အဆံုးနားတြင္ ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အသည္းပံုစံက်စ္ဆံၿမီွးခ်ည္နည္း။
အသည္းပံုစံက်စ္ဆံၿမီွးခ်ည္နည္း။
အသည္းပံုစံက်စ္ဆံၿမီွးခ်ည္နည္း။