ႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး

0

ပြဲသြားပြဲလာမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ထံုးလိုရတဲ့ ပံုစံရိုးရိုးေလးနဲ႕ လွခ်င္တဲ့ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ နွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုးထံုးနည္းေလးကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.အတြင္းထည့္ကြင္းတံေလးျဖင့္ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္နွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ဆံပင္နွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ နွစ္ဖက္ကိုစည္းပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ နွစ္ဖက္ကိုစည္းပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းထည့္ ကြင္းတံေလးကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းထည့္ ကြင္းတံေလးကို ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ကြင္းတံေလးကိုထည့္ၿပီး ဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ဆြဲပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ကြင္းတံေလးကိုထည့္ၿပီး ဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ဆြဲပါမယ္။

ဆံပင္စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။

ဆံပင္စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ အတြင္းထည္းကြင္းတံေလးျဖင့္ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ အတြင္းထည္းကြင္းတံေလးျဖင့္ ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံေလးျဖင့္ စည္းျပီးသြားပါၿပီ။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံေလးျဖင့္ စည္းျပီးသြားပါၿပီ။

ကြင္းတံေလးျဖင့္ တစ္ဖက္ရွိဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္ၿပီးက်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ယူေပးၿပီးကြင္းထဲသို႕ ထည့္ပါ။

ကြင္းတံေလးျဖင့္ တစ္ဖက္ရွိဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ထည့္ၿပီးက်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ယူေပးၿပီးကြင္းထဲသို႕ ထည့္ပါ။

ကြင္းထဲသို႕ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ ဆြဲခ် လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းထဲသို႕ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ ဆြဲခ် လိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္း လုပ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္း လုပ္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါမယ္။

ထပ္မံတစ္ဖက္ကို ကြင္းတံျဖင့္ထည့္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူၿပီးေအာက္သို႕ထည့္ပါမယ္။

ထပ္မံတစ္ဖက္ကို ကြင္းတံျဖင့္ထည့္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူၿပီးေအာက္သို႕ထည့္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲကြင္းတံျဖင့္အျခားတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲကြင္းတံျဖင့္အျခားတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံျဖင့္ေအာက္သို႕ ဆံပင္မ်ားဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံျဖင့္ေအာက္သို႕ ဆံပင္မ်ားဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္စကို အတြင္းသို႕ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္စကို အတြင္းသို႕ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

3.fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

fancy ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

ႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး
ႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး
ႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး