ဖန္စီက်စ္ဆံၿမီွးပံုစံျပဳလုပ္နည္း။

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အခက္အခဲမရွိရေလေအာင္ Dolly က ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ လိုက္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ရွင္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းကိုယူပါမယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ရွိေနေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ရွိေနေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ရွိေနေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ရွိေနေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ေဘးမွ ဆံပင္ကိုယူကာ ထိပ္နားေလာက္ထိ ဆက္က်စ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ေဘးမွ ဆံပင္ကိုယူကာ ထိပ္နားေလာက္ထိ ဆက္က်စ္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သ႔ိုပို႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သ႔ိုပို႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သ႔ိုပို႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သ႔ိုပို႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဖန္စီက်စ္ဆံၿမီွးပံုစံျပဳလုပ္နည္း။
ဖန္စီက်စ္ဆံၿမီွးပံုစံျပဳလုပ္နည္း။
ဖန္စီက်စ္ဆံၿမီွးပံုစံျပဳလုပ္နည္း။