ႏွဳတ္ခမ္းပံုေဖာ္ခ်ယ္သနည္း

0

ႏွဳတ္ခမ္းေလးလွလွေလးနဲ႕ နည္းစနစ္တက်ဆိုးတတ္ေစရန္အတြက္ သီရိက ပ်ိုေမတို႕အတြက္ ႏွဳတ္ခမ္းနီဆိုးနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ျခင္း မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

1.ႏွဳတ္ခမ္းနီ စဆိုုုးပါမယ္။

ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ အျဖဴေရာင္ ပုလဲေဖာက္အေရာင္ေလးကို သံုးပါမယ္။

တ္ခမ္းသားေလးပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ အျဖဴေရာင္ ပုလဲေဖာက္အေရာင္ေလးကို သံုးပါမယ္။

အျဖဴေရာင္ပုလဲေဖာက္ အေရာင္ေလးကို အလယ္နွဳတ္ခမ္းအခံုးဆံုးတဲ့ေနရာမွာ ခ်ယ္ေပးရပါမယ္။

အျဖဴေရာင္ပုလဲေဖာက္ အေရာင္ေလးကို အလယ္နွဳတ္ခမ္းအခံုးဆံုးတဲ့ေနရာမွာ ခ်ယ္ေပးရပါမယ္။

ႏွဳတ္ခမ္းနီအေရာင္ေလးကို အနီေရာင္ေလးေရြးေပးထားပါတယ္။

တ္ခမ္းနီအေရာင္ေလးကို အနီေရာင္ေလးေရြးေပးထားပါတယ္။

ႏွဳတ္ခမ္းသားေလးပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္ ေဘးမွliner ေလးကြပ္ေပးရပါမယ္။

တ္ခမ္းသားေလးပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္ ေဘးမွliner ေလးကြပ္ေပးရပါမယ္။

အလယ္မွာလြတ္ေနတဲ့ေနရာေလးကို ျဖည့္ၿပီးဆိုးေပးရပါမယ္။ ႏွဳတ္ခမ္းနီဆိုးတာေလးၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

အလယ္မွာလြတ္ေနတဲ့ေနရာေလးကို ျဖည့္ၿပီးဆိုးေပးရပါမယ္။ ႏွဳတ္ခမ္းနီဆိုးတာေလးၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။