ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးႏွစ္ထပ္အလွစည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ရန္မခက္ခဲပဲ ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္တတ္ရံုျဖင့္ ဆံပင္ပံုအမ်ိဳးမ်ိုးလုပ္လို႔ရတယ္ေနာ္။ အခုလည္း ႏွစ္ေၾကာင္းဘယ္လိုက်စ္ရမလည္းဆိုတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ပို႔ကာ အေပၚတစ္လႊာကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ပို႔ကာ အေပၚတစ္လႊာကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

>ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္အထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္အထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

ေအာက္တြင္က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးအလယ္မွ လက္ကိုႏႈိုက္၍ က်စ္ဆံၿမီွးအေသးကို ယူပါမယ္။

အာက္တြင္က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးအလယ္မွ လက္ကိုႏႈိုက္၍ က်စ္ဆံၿမီွးအေသးကို ယူပါမယ္

က်စ္ဆံၿမီွးအေသးကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးအေသးကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေသခ်ာလွပေအာင္ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ညီေအာင္ညွိပါမယ္။

သခ်ာလွပေအာင္ က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းကို ညီေအာင္ညွိပါမယ္။

ဖဲျပားကလစ္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

ဖဲျပားကလစ္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးႏွစ္ထပ္အလွစည္းနည္း။
 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးႏွစ္ထပ္အလွစည္းနည္း။