ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီးအပြ ဆံထုံး

0

ဆြမ္းေကၽြးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ညေနခင္းပြဲေလးမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ထုံးဖြဲ႔လိုရတဲ႔ ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ ျကိုက္ႏွစ္သက္သူမ်ား လိုက္လုပ္ရအဆင္ေျပေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

>ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ႏွစ္စကို ယွက္ပါ။

 ႏွစ္စကို ယွက္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

 တစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္၀က္အထိ က်စ္သြားပါ။

တစ္၀က္အထိ က်စ္သြားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်န္ဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

အေပၚသို႔လွန္တင္ပါ။

အေပၚသို႔လွန္တင္ပါ။

ပိုေသာအစကို အတြင္းသို႔ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို အတြင္းသို႔ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ပန္းေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။


ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီးအပြ  ဆံထုံး
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီးအပြ  ဆံထုံး
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီးအပြ  ဆံထုံး