ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဘုရားသြားျပီး ခ်စ္ခ်စ္နဲ႔သြားေတြ႔မယ္ဆို ဒီလိုဆံပင္ေလး လုပ္သြားျကည့္ေနာ္ အရမ္းလွေနမွာ ယုံၾကည္လိုက္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

အလယ္ခြဲေၾကာင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

အလယ္ခြဲေၾကာင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

အလိမ္ျဖစ္သြားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

အလိမ္ျဖစ္သြားေသာ ဆံပင္ကို  ဖြေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္စည္းပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲပါ။

အလယ္ခြဲေၾကာင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

အလယ္ခြဲေၾကာင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

အလိမ္ျဖစ္သြားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

အလိမ္ျဖစ္သြားေသာ ဆံပင္ကို  ဖြေပးပါ။

တစ္ျခားေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္စည္းပါ။

တစ္ျခားေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္စည္းပါ။

အလယ္ခြဲေၾကာင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

အလယ္ခြဲေၾကာင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

အလိမ္ျဖစ္သြားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

 အလိမ္ျဖစ္သြားေသာ ဆံပင္ကို  ဖြေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ႏွစ္စကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္စည္း၍ အလိမ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။

နာက္ထပ္ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္စည္း၍ အလိမ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ ထပ္လုပ္ေပးပါ။

 တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ ထပ္လုပ္ေပးပါ။

ႏွစ္စကို စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စ္စကို စုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး ဆံပင္စည္းနည္း
 ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး ဆံပင္စည္းနည္း
 ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါး ဆံပင္စည္းနည္း