နွစ္ဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးစည္းနည္း

0

ဘယ္ေနရာသြားသြား အျမင္တင့္တယ္ေစၿပီး လြယ္ကူရိုးရွင္းတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးကိုေအာက္မွာတစ္ဆင့္ခ်င္းပ်ိုးေမမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ျပဳတ္မထြက္ေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ျပဳတ္မထြက္ေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးမ်ားပြမသြားေစရန္ သားေရကြင္းျဖင့္ခန စည္းထားရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးမ်ားပြမသြားေစရန္ သားေရကြင္းျဖင့္ခန စည္းထားရပါမယ္။

2.ေအာက္ဆံပင္တစ္ဆင့္ပတ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ခ်ည္းထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ခ်ည္းထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပြမသြားေစရန္သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ပြမသြားေစရန္သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

3.Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးေပၚသို႕ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးေပၚသို႕ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

နွစ္ဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးစည္းနည္း
နွစ္ဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးစည္းနည္း
နွစ္ဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးစည္းနည္း