ႏွစ္ပင္လိမ္ Fancy Bun။

0

ေခါင္းပတ္ႀကိဳးေလးရွိရံုျဖင့္ လူငယ္ဆန္ၿပီး အထာက်ေသာ ဖန္စီဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို Shawty ေလးမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို Dolly က ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္ကိုပို႔ကာ အေဖာင္းပံုစံျပဳလုပ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္ကိုပို႔ကာ အေဖာင္းပံုစံျပဳလုပ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို Ponytail အျမင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို Ponytail အျမင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍လိမ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူး၍လိမ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို က်န္ေသာဆံပင္ေအာက္မွယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို က်န္ေသာဆံပင္ေအာက္မွယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိမ္ကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိမ္ကာသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ဆက္၍ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းပတ္ႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းပတ္ႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ေခါင္းပတ္ႀကိဳးကို စြတ္ခ်လိုက္ပါမယ္။

ခါင္းပတ္ႀကိဳးကို စြတ္ခ်လိုက္ပါမယ္။

 ႏွစ္ပင္လိမ္ Fancy Bun။
 ႏွစ္ပင္လိမ္ Fancy Bun။